blog.empikfoto.pl

REGULAMIN KONKURSU „Grudniowa karta z fotokalendarza”

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs świąteczny empikfoto.pl „Grudniowa karta z fotokalandarza”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwąKonkurs świąteczny empikfoto.pl „Grudniowa karta z fotokalendarza””, zwanego dalej „Konkursem”, jest Empik E-COMMERCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy ul. Marszałkowskiej 104/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490483, NIP: 5213662673, o kapitale zakładowym w wysokości 163 499 000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Regulamin Konkursu zwany dalej „Regulaminem” jest wiążący dla Organizatora, Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 3. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w sprawie Konkursu, pochodzące od Organizatora ogłoszone na stronie www.empikfoto.pl, na fan page empikfoto.pl w serwisie facebook.com, na blogu marki empikfoto.pl lub informacje kierowane bezpośrednio do uczestników.
 4. Istotą Konkursu będzie dokonanie przez Komisję Konkursową oceny zgłoszonych przez Uczestników zadań konkursowych, spełniających wszystkie wymagania Konkursu i  wyłonienie spośród nich 3 laureatów.
 5. Konkurs odbędzie się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 30.11.2015 do 06.12.2015 roku do godziny 23:59 przy czym za datę zakończenia Konkursu uznaje się dzień, w którym odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej. Organizator przeprowadza Konkurs na stronie portalu społecznościowego Facebook www.facebook.pl (dalej „Facebook”), z wykorzystaniem profilu użytkownika „www.empikfoto.pl” – https://www.facebook.com/empikfotopl. Konkurs odbywa się na wallu oraz z wykorzystaniem strony serwisu https://blog.empikfoto.pl/.
 6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 7. Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem: https://blog.empikfoto.pl/2015/11/regulamin-konkursu-grudniowa-karta-z-fotokalandarza/
 8. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
 9. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych takich jak adres zamieszkania, adres e-mail, nick uzyskanych w związku z organizacją Konkursu na rzecz Empik E-COMMERCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy ul. Marszałkowskiej 104/122, a także na opublikowanie swego adresu e-mail na liście laureatów oraz nicku jakim posługuje się Uczestnik na FB. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 199 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i do wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania po zakończeniu Konkursu.
 10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.

UCZESTNICY KONKURS

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą brać udział w Konkursie, po wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy serwisu www.facebook.com. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki zawarte w regulaminie konkursu Konkurs świąteczny empikfoto.pl „Grudniowa karta z fotokalandarza”.
 3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty współpracujące przy realizacji akcji marketingowej oraz ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia.
 4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone Regulaminem.
 5. Osoby fizyczne, które spełnią wskazane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Konkursie oraz poprawnie zgłoszą swój udział w Konkursie, zwane będą w dalszej części Regulaminu „Uczestnikami”.
 6. Uczestnicy, którzy uchybią którejkolwiek z zasad Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych upoważnia Organizatora do odrzucenia zgłoszenia danej osoby do Konkursu.

PRAWA ORGANIZATORA

 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta na Facebooku.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 30.11.2015 do 06.12.2015 roku do godziny 23:59 zgłosić swój udział.
 2. Za zgłoszenie udziału uznaje się wgranie w komentarzu pod wpisem konkursowym opublikowanym na fanpage’u www.empikfoto.compod adresem: https://www.facebook.com/empikfotopl zdjęcia realizującego temat konkursowy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie zakwalifikowania do Konkursu takich odpowiedzi, które sugerują naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią oraz takich, które nie realizują tematu konkursu.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

 1. W Konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy właściwie wykonali zadanie konkursowe.
 2. Termin zgłaszania prac w konkursie upływa 06.12.2015 o godz. 23:59. Prace wgrane po podanych datach są automatycznie nieważne i nie biorą udziału w poszczególnych etapach Konkursu.
 3. Ogłoszenie 3 laureatów konkursu, wyłonionych przez komisję Konkursowa w drodze obrad, co nastąpi nie później niż 10.12.2015 roku.
 4. W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody główne:

I miejsce: bon o wartości 150 zł na zakup prezentów świątecznych w serwisie empikfoto.pl

II miejsce: bon o wartości 100 zł na zakup prezentów świątecznych w serwisie empikfoto.pl

III miejsce: kod uprawniający do zakupu fotokalnedarza od empikfoto.pl za symboliczny 1 grosz

 

 1. Przedmiotem oceny Komisji Konkursowej będzie wybór zgłoszeń najciekawszych, najbardziej kreatywnych, realizujących temat konkursowy „zdjęcie z grudniowej karty mojego fotokalandarza”.
 2. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatora. Jej decyzja ma charakter ostateczny i wiążący dla Uczestników oraz nie podlega reklamacji.
 3. Wyniki konkursu zostaną publicznie ogłoszone na portalu Facebook na fanpage’u www.empikfoto.ploraz na lamach bloga empikfoto.pl (https://blog.empikfoto.pl/) w terminie 10.12.2015 r.
 4. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie Organizatorowi konkursu w wiadomości prywatnej na portalu Facebook aktualnych danych do wysyłki nagrody (imię, nazwisko, adres email, adres do korespondencji) w terminie do 13. 12. 2015 r.
 5. W przypadku nie przesłania Organizatorowi danych do wysyłki nagród w terminie i drogą określoną przez Organizatora w regulaminie, nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
 6. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inną rzecz ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród na nagrody tożsame wartościowo.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, muszą być sporządzone na piśmie i przesyłane listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres Organizatora.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać:
 3. a) imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację;
 4. b) dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację i numer telefonu;
 5. c) dokładny opis i powód reklamacji.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną składającą się z przedstawicieli Organizatora.
 7. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Uczestnik, który złożył reklamację zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzje Komisji Reklamacyjnej w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia roszczeń wobec Organizatora.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestników.
 4. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator. Jego decyzja ma charakter ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
 5. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursów, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy sąd powszechny.

 

Warszawa dn. 30.11.2015r.

Exit mobile version