Idealna pamiątka – regulamin - EMPIKFOTO.PL

REGULAMIN PROMOCJI Idealna pamiątka z Empik Foto

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady udziału w Promocji „Idealna pamiątka z Empik Foto”.
 3. Organizatorem Promocji jest Empik Foto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017) przy ul. Marszałkowskiej 104/122, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000736870, NIP: 5252754103, REGON: 380546457, o kapitale zakładowym w wysokości 11 288 300 PLN („Organizator”).
 4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Promocja będzie trwała od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 05 lipca 2020 roku, do godziny 23.59.
 6. Każdy Uczestnik chcący wziąć udział w Promocji zostanie zapoznany z treścią Regulaminu, a treść Regulaminu zostanie przesłana za pośrednictwem poczty e-mail, a także Uczestnicy będą mieli do niej dostęp w Intranecie, a także może być udostępniona do wglądu w siedzibie Organizatora.
 7. Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników i reguluje zasady, warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników.
 8. UCZESTNICY WYDARZENIA
 9. Uczestnikiem może być osoba fizyczna będąca pracownikiem lub współpracownikiem grupy kapitałowej Empik (Empik S.A., Empik Foto Sp. z o.o., Virtualo Sp. z o.o., Mole Mole Sp. z o.o., Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o., Platon Sp. z o.o., Polperfect Sp. z o.o., E-Muzyka S.A., Livro Sp. z o.o., Empik Ventures Sp. z o.o., Going Sp. z o.o.).
 10. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 11. Z chwilą zgłoszenia uczestnictwa w Promocji, Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.
 12. Każda osoba zobowiązana jest dokonać zgłoszenia udziału do Agnieszki Miecznikowskiej wysyłając emaila i wypełniając formularz zgłoszeniowy.

III. ZASADY

 1. Korespondencję dotyczącą zasad konkursu Uczestnicy będą otrzymywali za pośrednictwem poczty email.
 2. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt II.4. Uczestnik otrzyma drogą mailową indywidulany kod promocyjny wielokrotnego użytku.
 3. Uczestnik chcąc wziąć udział w Promocji musi dokonać zakupu dowolnych produktów ze strony https://www.empikfoto.pl/szkola na kwotę co najmniej 300 zł.
 4. Podczas składania zamówienia Uczestnik wpisuje swój indywidualny wielorazowy kod promocyjny.
 5. Organizator przypisując kod do Uczestnika, będzie weryfikował wartość dokonanych przez Uczestnika zakupów.
 6. Po zakończeniu Promocji, Organizator rozliczy wyniki do dnia 03 sierpnia 2020 r.
 7. Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji, który spełni warunki określone w ust. 3 powyżej dostanie zwrot 10% wartości zamówienia na e-kartę prezentową empik. Promocja dotyczy zakupów za kwotę co najmniej 300 zł, maksymalnie do łącznej kwoty 3 000 zł za zakupy.
 8. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za środki znajdujące się na e-karcie prezentowej empik.
 9. Organizator ma prawo nie zwrócić Uczestnikowi Promocji 10% wartości zamówienia w przypadku nieodebrania przez Uczestnika zamówienia objętego Promocją, anulowania przez Uczestnika zamówienia objętego Promocją lub odstąpienia od umowy sprzedaży.
 10. Promocja obejmuje wyłącznie produkty Promocyjne sprzedawane przez Empik Foto na stronie internetowej https://www.empikfoto.pl/szkola.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 3. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnicy mogą się skontaktować poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:
 6. w celu przeprowadzenia promocji „Idealna pamiątka z Empik Foto’’ – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy;
 7. w celu obsługi i rozpatrzenia reklamacji związanych z przeprowadzeniem promocji „Idealna pamiątka z Empik Foto’’;
 8. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
 9. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych.
 10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania promocji oraz przez okres potrzebny do obsługi i rozpatrzenia reklamacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
 11. Uczestnikom przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jako że dane Uczestników przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – Uczestnikom przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyli administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnicy mogą przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 12. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 13. Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu uczestnictwa w promocji „Idealna pamiątka z Empik Foto”.

 

 1. INNE POSTANOWIENIA
 2. Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji można składać na adres Organizatora – EMPIK S.A. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 116/122 z dopiskiem „Idealna pamiątka z Empik Foto” bądź na adres email: [email protected] w tytule emaila wpisując „Idealna pamiątka z Empik Foto” nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia Promocji (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.