Promocje do -60%

Sprawdź

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin obowiązuje od 17 lipca 2023r.


Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez Empik Foto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000736870, NIP: 5252754103, REGON: 380546457, o kapitale zakładowym w wysokości 11 288 300 PLN, (dalej: „Spółka”).

Słowniczek:
Aplikacja Mobilna - aplikacja umożliwiająca korzystanie z konta Klienta i dokonywanie zakupów w Serwisie empikfoto.pl dostępna pod nazwą „Empik Foto” do nieodpłatnego pobrania z platformy dystrybucji cyfrowej App Store, Google Play i HUAWEI appGallery na urządzenia przenośne pracujące pod kontrolą systemów operacyjnych iOS i Android;

Serwis – serwis internetowy empikfoto.pl dostępny pod adresem internetowym https://www.empikfoto.pl;

Salon Empik– detaliczny punkt sprzedaży prowadzony pod marką Empik przez Empik S.A. lub przez osoby związane z Empik S.A. umowami o współpracy;

Punkt odbioru – punkt odbioru zamówień;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Serwisu bądź Aplikacji Mobilnej;

Produkty – produkty i usługi dostępne w asortymencie Serwisu, w tym w również produkty przygotowane na specjalne życzenie Klienta, w szczególności odbitki zdjęć, gadżety ze zdjęciem, fotoksiążki, kalendarze itp.;

Zdjęcia – zdjęcia Klienta zamieszczone przez niego w serwisie w celu stworzenia projektu produktu i zamówienia produktu;

Projekty – wirtualne projekty produktów znajdujące się w koncie klienta w zakładce „Moje projekty”. Projekt to układ zdjęć, tekstów, clipartów graficznych tworzący projekt do druku produktu;

Podmioty realizujące płatność – zewnętrzne w stosunku do Spółki podmioty, pośredniczące przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego, płatności kartą płatniczą lub konta PayPal;

Laboratorium - Laboratorium Centralne empikfoto.pl, ul. Olimpijska 16, 96-500 Sochaczew; Centrum Wsparcia Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu +48 22
462 72 56 oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem
https://www.empikfoto.pl/kontakt.html.

§1
Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i z Aplikacji Mobilnej, składania zamówień na Produkty, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, dostarczania i
odbioru przez Klienta zamówionych Produktów, uprawnień Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i wspieraną przeglądarką internetową wymienianą
na stronie:https://www.empikfoto.pl/wymagania-techniczne

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu (w tym Aplikacji Mobilnej), w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest
wykorzystywanie Serwisu (w tym Aplikacji Mobilnej), do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach
internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.,zamieszczanie w Serwisie zdjęć pornograficznych, propagujących faszyzm, nazizm, komunizm, przemoc, obrażających uczucia religijne itp.


5. Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.


6. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.


7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Podmiotów realizujący płatność zgodnie z dostępnymi formami płatności w Serwisie. Aktualne formy płatności oraz informacje o operatorach dostępne są na stronie: https://www.empikfoto.pl/sposoby-platnosci

 

§2
Rejestracja


1. W celu rejestracji w Serwisie (założenia konta Klienta) należy wypełnić online lub za pomocą Aplikacji Mobilnej formularz rejestracji podając swój adres e-mail, hasło oraz opcjonalnie numer telefonu oraz zaakceptować regulamin Serwisu w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. Po zarejestrowaniu się w Serwisie na adres e-mail Klienta podany w procesie rejestracji przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji.


2. Rejestracja w Serwisie, jak również korzystanie z funkcjonalności Serwisu, są nieodpłatne.


3. W celu usunięcia konta Klienta z Serwisu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Serwisie.


§2a

Aplikacja Mobilna


1. Aplikacja Mobilna jest dostępna do nieodpłatnego pobrania na urządzenie przenośne ze sklepu Google Play lub HUAWEI appGallery (w przypadku urządzeń działających w systemie Android) jak również ze sklepu App Store (w przypadku urządzeń działających w systemie iOS).

2. Aplikacja Mobilna do prawidłowego funkcjonowania wymaga urządzenia przenośnego (smartfona, tabletu) posiadającego dostęp do Internetu i wyposażonego w system operacyjny iOS albo Android Zapewniamy wsparcie dla wersji systemów opisanych na stronie https://www.empikfoto.pl/wymagania-techniczne


3. Za pomocą Aplikacji Mobilnej Klient może w szczególności: przeglądać asortyment Serwisu, uzyskiwać dostęp do swojego konta w Serwisie, składać zamówienia za pomocą Koszyka i dokonywać za nie płatności, zapoznawać się z informacjami udostępnionymi w Aplikacji Mobilnej oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Aplikacji Mobilnej. Empik Foto informuje, że ze względu na ograniczenia techniczne Aplikacja Mobilna nie zapewnia możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, jakie są dostępne poprzez Serwis


4. Złożenie zamówienia za pomocą Aplikacji Mobilnej możliwe jest wyłącznie dla Klientów zarejestrowanych. Rejestracja może być dokonana za pomocą Aplikacji Mobilnej lub w Serwisie – zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu.


5. Do Aplikacji Mobilnej mogą być wydawane okresowo aktualizacje. Zainstalowanie takich aktualizacji jest wymagane do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu dla Klienta korzystającego z Aplikacji Mobilnej.


6. Klient może w każdym czasie usunąć (odinstalować) Aplikację Mobilną ze swojego urządzenia przenośnego. Usunięcie Aplikacji Mobilnej nie oznacza, jednakże usunięcia konta Klienta w Serwisie. Usunięcie konta następuje zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu.


§3

Zasady korzystania z Serwisu


1. Logowanie do Serwisu odbywa się przy użyciu adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym oraz hasła, o którym mowa w § 2 powyżej. Dane podane przy rejestracji konta
Klienta oraz hasło mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”, „Twoje dane”)


2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Serwisu, w tym w szczególności składać zamówienia na Produkty oraz zamieszczać zdjęcia w Serwisie (zakładka „Moje zdjęcia”), które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego. W serwisie mogą być zamieszczane jedynie zdjęcia w formacie JPG.


3. Klient w momencie zamieszczenia danego zdjęcia w Serwisie:
a) oświadcza, iż władny jest zamieścić dane zdjęcie w Serwisie,
b) oświadcza, iż dane zdjęcie nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich (w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych), dóbr osobistych osób trzecich (w tym w szczególności wizerunku), ani zasad współżycia społecznego;
c) zamieszczając dane zdjęcie w Serwisie udziela Spółce nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Spółkę z powyższego zdjęcia w działalności Serwisu, w tym w szczególności na utrzymywanie go w zasobach systemu informatycznego Spółki. Klientowi z tytułu udzielenia Spółce powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;
d) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących zdjęcia zamieszczonego przez Klienta w Serwisie, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Spółkę z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Spółki na pierwsze wezwanie Spółki.


4. Zdjęcia zamieszczane w zakładce „Moje Konto”, „Moje zdjęcia” grupowane są w albumy, tj. wirtualne katalogi zawierające jedno lub więcej zdjęć. Klient może nadawać albumom nazwy oraz edytować ich zawartość.


5. Spółka uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Serwisu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.


6. Spółka uprawniona jest do usuwania z Serwisu zdjęć sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia zdjęć zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie. Spółka ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia zawierającego takie zdjęcia.


7. Spółka będzie przechowywać Projekty Klientów przez następujący okres czasu:
a) 7 dni od daty utworzenia lub daty ostatniej edycji - jeśli Klient stworzył Projekt w Serwisie, ale nie zalogował się podczas tworzenia projektu i nie zapisał go na swoim koncie,
b) 30 dni od daty utworzenia lub daty ostatniej edycji - jeśli Klient stworzył Projekt w Serwisie i dodał go do koszyka, ale nie zamówił go oraz nie zalogował się,
c) 45 dni od daty utworzenia lub daty ostatniej edycji - jeśli Klient stworzył projekt i zapisał go w swoim koncie, ale nie zamówił go;
d) 60 dni od daty zamówienia - jeśli Klient stworzył Projekt, zamówił go i opłacił Zamówienie. Wraz z Projektami usuwane są również zdjęcia przypisane do tych Projektów.


8. Spółka podejmuje starania, aby Zdjęcia (znajdujące się w albumach użytkownika) dostępne były w Serwisie i Aplikacji Mobilnej przez co najmniej 60 dni od dnia ich zamieszczenia. Klient przyjmuje jednak do wiadomości, iż Serwis nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania zdjęć, a zamieszczanie zdjęć w Serwisie ma na celu umożliwienie zamówienia odbitek zdjęć lub innych Produktów, a nie ich przechowywanie. Spółka nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta zdjęcia w powyższym okresie będą stale dostępne na stronach internetowych Serwisu i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta. Z powyższych względów Spółka zaleca wykonywanie przez Klientów kopii zapasowych zdjęć i przechowywanie ich na odrębnych od Serwisu nośnikach pamięci.


9. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Serwisu mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta. Reklamacje dotyczące Produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.


10. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.


11. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:
a) loginu (adresu e-mail) i hasła do swojego konta w Serwisie. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Serwisie jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;
b) danych umożliwiających odbiór zamówienia opłaconego z góry w Salonie Empik lub innym Punkcie Odbioru. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Spółka oraz podmioty prowadzące Salony Empik nie ponoszą odpowiedzialności za wydanie zamówienia osobom, które przedstawiły dane umożliwiające odbiór zamówienia z Salonu Empik. Przekazanie powyższych danych jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wydanie zamówienia w Salonie Empik osobie, która powyższe dane posiada.


§4

Informacja o Produktach


1. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Serwisu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.


2. Ceny Produktów wskazane na stronach Serwisu:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.


3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą


§5

Warunki realizacji zamówienia


1. Klient może składać zamówienia na Produkty przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) zalogować się na konto Klienta w Serwisie;

b) wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Zamów” (lub równoznaczny);

c) wybrać zdjęcie z albumu w ramach Serwisu lub dodać zdjęcie z urządzenia końcowego Klienta (np. komputera) lub pobrać z serwisów społecznościowych które ma być przedmiotem zamówienia;

d) wybrać opcje dotyczące zamówienia spośród dostępnych opcji,

e) wybrać sposób dostawy (w przypadku gdy Produkt będzie odebrany przez Klienta w Salonie Empik – wybrać z listy Salon Empik lub inny Punkt Odbioru, w którym Produkt zostanie odebrany;) i płatności przedmiotu zamówienia;

f) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu ( w przypadku dostawypod wskazany adresem wybraną firmą przewozową ),

g) wpisać numer telefonu komórkowego, pod którym Spółka lub Firma realizująca dostawę może skontaktować się z Klientem w sprawach związanych z zamówieniem

h) wpisać dane do faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

i) potwierdzić zamówienie przyciskiem: „Zamawiam i płacę” (w przypadku wyboru płatności z góry opłacić zamówienie w jednym z dostępnych sposobów płatności).

3. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:
a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą);
b) do wskazanego przez Klienta w zamówieniu Salonu Empik lub Punktu Odbioru– w takim przypadku odbiór przedmiotu zamówienia następuje w wybranym przez Klienta punkcie.

4. W przypadku zamówień z odbiorem w Salonie Empik i opłaconych z góry Klient otrzyma na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia 4 cyfrowy kod do odbioru zamówienia. Warunkiem niezbędnym do odbioru zamówienia jest podanie numeru zamówienia i/lub danych osoby na które zostało złożone zamówienie oraz otrzymanego kodu.

5. W przypadku zamówień z odbiorem w innym Punkcie Odbioru informacje szczegółowe dotyczące odbioru zostaną przekazane Klientowi za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.

7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej. Spółka zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych Produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych Produktów.

8. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
a) co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;
b) co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.
c) co najmniej dwukrotnie nie odebrał zamówienia z Salonu Empik

9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. Spółka może kontaktować się z Klientem na podany przez niego numer telefonu lub adres poczty elektronicznej także:
a) celem telefonicznego potwierdzenia zamówienia gdy wartość zamówienia wynosić będzie co najmniej 500 zł (pięćset złotych);
b) w pozostałym sprawach wymagających kontaktu z Klientem, w tym w szczególności gdy jakość zdjęcia lub jego format uniemożliwia prawidłowe wykonanie zamówienia.

11. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie Produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

12. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Spółki), Spółka dostarczy Klientowi Produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.

13. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki), Spółka może anulować zamówienie w całości.

14. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 11-12 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

15. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§6

Anulowanie zamówienia przez Klienta

1. Anulowanie zamówienia przez Klienta możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy Klient jako sposób zapłaty wybrał płatność z góry i nie dokonał jeszcze opłaty (w takim przypadku anulowanie zamówienia możliwe jest do momentu dokonania przez Klienta opłaty).

2. Zamówienie realizowane jest niezwłocznie po potwierdzeniu jego przyjęcia (gdy Klient wybrał sposób płatności przy odbiorze) lub niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta (gdy Klient wybrał płatność z góry). Ze względu specyfikę Produktów (każdy Produkt posiada właściwości określone przez Klienta w zamówieniu) nie jest możliwe anulowanie zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu anulowanie zamówienia można dokonać w Serwisie (zakładka „Twoje konto”) lub kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta.

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Klient otrzyma potwierdzenie anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

§7

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Produkt może być dostarczony jedynie na terenie Polski, za który zapłaty można dokonać:
a) podczas odbioru Produktu we wskazanym przez Klienta Salonie Empik – gotówką lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę;
b) przed odbiorem Produktu we wskazanym przez Klienta salonie Empik (płatność z góry) - przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę.
c) przed odbiorem Produktu lub dostarczeniem go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską (płatność z góry) - przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę.
d) przed odbiorem Produktu w Punkcie Odbioru (płatność z góry) - przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę.

2. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju Produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

3. W celu skorzystania z kodu rabatowego albo kuponu zakupów grupowych, należy posiadany kod rabatowy albo kupon zakupów grupowych wpisać w odpowiednie pole podczas składania zamówienia. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości doliczenia rabatu do zamówienia.

§8

Czas realizacji zamówień


1. Na stronie internetowej Serwisu przedstawiającej dany Produkt zamieszczana jest informacja o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W przypadku braku informacji o terminie nadania przesyłki z przedmiotem zamówienia, zamówienie realizowane jest w terminie 14 dni roboczych.

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres, do wybranego przez Klienta Salonu Empik lub innego Punktu Odbioru.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§9

Warunki reklamacji


1. Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu tego Produktu od Spółki i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się na stronie empikfoto.pl ).

2. Reklamacja może być złożona:
a) w Salonie Empik, w którym Klient odebrał zamówiony Produkt;
b) listownie (paczka ekonomiczna) na adres Laboratorium.

3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego Produktu.

5. W przypadku gdy reklamacja Klienta okaże się uzasadniona, Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad , przy czym ze względu na specyfikę Produktów
warunkiem wymiany Produktu na wolny od wad jest dostępność zdjęcia będącego elementem Produktu w albumie w ramach konta Klienta lub dostarczenie Spółce zdjęcia w sposób wskazany w § 5 ust. 2 lit c) regulaminu. W przypadku braku powyższego zdjęcia w albumie oraz braku możliwości jego dostarczenia w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, Spółka zwróci Klientowi wartość Produktu stosownie do postanowień § 12 regulaminu.

6. Klient może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 

§10

Warunki gwarancji


1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek Produkty.

2. W przypadku Produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować Produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje Produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Spółka może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki;
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

 

§11

Odstąpienie od umowy


1. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Serwisie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 4 poniżej. Wyjątkiem są produkty personalizowane, wykonywane według specyfikacji Klienta, Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W stosunku do takich produktów Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
a) od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania Produktu),
b) od daty otrzymania przez konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to w szczególności odbitek zdjęć, Produktów, na których zamieszczane są zdjęcia na życzenie Klienta, Produktów przygotowanym na wymiar zgodnie z zamówieniem Klienta itp.);
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej (Klient może skorzystać ze wzoru znajdującego się na stronie empikfoto.pl>). W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Spółce Produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter Produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Spółka zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.

4. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter Produktu, jego cechy lub funkcjonowanie

5. Klient, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Produkt Spółce, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części: a) w Salonie Empik – podczas odbioru przesyłki; b) po odebraniu przesyłki w Salonie Empik lub dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem do Laboratorium lub – w przypadku Produktów odebranych w Salonie Empik - zwrócić je w Salonie Empik, w którym je odebrano, lub odesłać do Laboratorium. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

6. W odniesieniu do zamówienia, którego przedmiotem są m.in. rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, takie jak odbitki zdjęć, produkty, na których zamieszczane są zdjęcia zgodnie z życzeniem Klienta, Produkty przygotowane na podany przez Klienta wymiar itp. nie przysługuje Klientowi prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zamówionego Produktu.

 

§12

Zwrot należności Klientom


1. Spółka dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją (w sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 11 regulaminu);
b) zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
c) zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Salonie Empik i było uprzednio opłacone z góry;
d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia
e) odstąpienia od umowy przez Spółkę w sytuacjach określonych w niniejszym regulaminie, gdy zamówienie opłacone było przez Klienta z góry. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) jeśli zamówienie było opłacone:
a) z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
b) przy odbiorze u kuriera lub na poczcie

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

4. W przypadku gdy zwrot Produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Salonie Empik, a zamówienie:
a) zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Salonie Empik;
b) zostało opłacone z góry (odbiór w salonie Empik, odbiór w Punkcie Odbioru lub przesyłka bezpośrednio do Klienta )– zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4.

5. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Spółki, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.

 

§13

Promocje


1. Na stronach Serwisu mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie Produktu;
b) promocje wartościowe - obniżające cenę zamówienia zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu Produktów do koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
c) pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;
d) zestawy promocyjne - przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.

2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Serwisu, chyba że regulamin/warunki danej promocji będzie stanowił inaczej.

4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie Produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane. W przypadku braku któregokolwiek z Produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Spółka poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu.

5. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie

 

§14

Dane osobowe i prywatność


1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Spółka, tj. Empik Foto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017) przy ul. Marszałkowskiej 104/122. Spółka przetwarza dane osobowe Klienta, podane przez niego w procesie rejestracji konta w Serwisie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania z Serwisu, w tym dokonywania zakupów w Serwisie, a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera (w przypadku wyrażenia stosownej zgody).Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci w związku z tym praw uzyskasz w Polityce prywatności. Polityka prywatności jest integralną częścią regulaminu.


§15

Newsletter


1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto”. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Serwisu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Spółkę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” lub za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.

3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych również za pomocą kanału sms-a podając podczas rejestracji swój numer telefonu i wyrażając zgodę.

 

§16

Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Serwisu stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Dostępność informacji o Produktach na stronach Serwisu nie oznacza dostępności tych Produktów i możliwości realizacji zamówienia.

3. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem Produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 1 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

6. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Serwisie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

9. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.