Regulamin promocji na pudełko - EMPIKFOTO.PL

       Regulamin promocji „Odbitki 10x15cm + pudełko” („Regulamin”)

 1. Promocja „Odbitki 10x15 + pudełko” („Promocja”) organizowana jest przez Empik Foto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000736870, NIP: 5252754103, REGON: 380546457, o kapitale zakładowym w wysokości 11 288 300 zł, opłaconym w całości („Organizator”).

 

 1. Przedmiotem Promocji jest złożenie w Serwisie zamówienia na produkty objęte Promocją. Do Promocji ma zastosowanie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczony na stronie http://www.empikfoto.pl/regulamin. Wyrażenia rozpoczynające się wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie określone w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczonym na stronie http://www.empikfoto.pl/regulamin.

 

 1. Promocja jest skierowana do Klientów, którzy w trakcie trwania Promocji, zawrą w Serwisie umowę na produkty promocyjne, o których mowa w pkt 7 poniżej („Uczestnicy”).

 

 1. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.

 

 1. Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie na produkty objęte Promocją, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Promocji.

 

 1. Promocja trwa od dnia 18.05.2020 r. (od godz. 12:01) do 31.05.2020 r. (do godziny 23:59).

 

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest złożenie w Serwisie, w trakcie trwania Promocji, zamówienia na dowolne odbitki w formacie 10x15cm w ilości co najmniej 200 sztuk (słownie: dwieście sztuk).

 

 1. Uczestnikowi, który spełni warunek określony w pkt 7, przysługuje do otrzymania rabat na jedno (1) personalizowane pudełko na zdjęcia (dalej: „Pudełko”) dostosowane do przechowywania odbitek w formacie 10x15cm, z rabatem 50% podczas składania zamówienia na produkt objęty Promocją.

 

 1. Promocja naliczy się automatycznie po dodaniu Pudełka do koszyka obejmującego zamówienie na produkt promocyjny, o którym mowa w pkt 7.

 

 1. Uczestnik może uzyskać rabat na Pudełko jednorazowo przy zawarciu każdej umowy, o której mowa w pkt 3 Regulaminu, w trakcie trwania Promocji.

 

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami na te same produkty promocyjne w Serwisie. Promocja nie łączy się z promocjami na inne produkty w Serwisie.

 

 1. Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji można składać na adres Organizatora – Empikfoto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122 z dopiskiem „Odbitki 10x15cm + pudełko”  bądź na adres email: [email protected] w tytule emaila wpisując „Odbitki 10x15cm + pudełko” nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Promocji (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora).

 

 1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. w Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze. zm.), wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Promocji lub z rozpoznaniem reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji. Uczestnikom Promocji udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

 1. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora i pod adresem https://www.empikfoto.pl/regulamin-promocji-pudelko-maj-2020