Regulamin promocji - EMPIKFOTO.PL

Regulamin promocji „Kup szczoteczkę Oral-b, a otrzymasz kod rabatowy do wykorzystania w empik foto” w empik.com
(„Regulamin”)

 1. Promocja „Kup szczoteczkę Oral-b, a otrzymasz kod rabatowy do wykorzystania w empik foto” („Promocja") organizowana jest przez EMPIK S.A. z siedzibą w Warszawie 00-017, przy ul. Marszałkowskiej 116/122, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 636785, NIP 5260207427, kapitał zakładowy 275 388 578,00 zł, opłacony w całości („Organizator”)
  i dotyczy sprzedaży promocyjnej Produktu Promocyjnego w Sklepie Internetowym empik.com.
 2. Do Promocji ma zastosowanie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczony na stronie https://www.empik.com/regulamin. Wyrażenia rozpoczynające się wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie określone w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczonym na stronie https://www.empik.com/regulamin.
 3. Promocja jest skierowana do Klientów, którzy w trakcie trwania Promocji zawrą umowę sprzedaży Produktu Promocyjnego, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu, w Sklepie Internetowym empik.com („Uczestnicy”).
 4. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.
 5. Promocja trwa od dnia 21.09.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. lub do wyczerpania stanów magazynowych lub do wyczerpania puli kodów rabatowych.
  O uczestnictwie w Promocji decyduje data złożenia zamówienia. Organizator poinformuje o wyczerpaniu stanów magazynowych Produktu Promocyjnego lub o wyczerpaniu puli kodów rabatowych na stronie www.empik.com.
 6. Przez Produkt Promocyjny rozumie się szczoteczki elektryczne, soniczne lub irygatory Oral-b wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,, sprzedawane i dostarczane przez Empik w Sklepie Internetowym empik.com.
 7. W ramach Promocji Uczestnik, który spełni warunki określone w pkt 3 Regulaminu, otrzyma od Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od dokonania zakupu, kod rabatowy w wysokości 20 zł brutto do wykorzystania w aplikacji Empik Foto lub na stronie internetowej empikfoto.pl
 8. Kod rabatowy należy wykorzystać do dnia 30.11.2020 r.
 9. Uczestnik może uzyskać kod rabatowy jednorazowo przy zawarciu każdej umowy, o której mowa w pkt 3 Regulaminu, w trakcie trwania Promocji.
 10. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za kod rabatowy.
 11. Organizator ma prawo nie wydać Uczestnikowi Promocji Kodu w przypadku nieodebrania przez Uczestnika zamówienia objętego Promocją, anulowania przez Uczestnika zamówienia objętego Promocją lub odstąpienia od umowy sprzedaży.
 12. Promocję można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego empik.com.
 13. Promocja obejmuje Produkty Promocyjne sprzedawane i dostarczane przez Empik. Promocja nie obejmuje produktów sprzedawanych w ramach usługi „Marketplace”.
 14. Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji można składać na adres Organizatora – EMPIK S.A. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 116/122 z dopiskiem „Kup szczoteczkę Oral-b, a otrzymasz kod rabatowy do wykorzystania w empik foto” bądź na adres e-mail: [email protected] w tytule e-maila wpisując „Kup szczoteczkę Oral-b, a otrzymasz kod rabatowy do wykorzystania w empik foto”  nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia Promocji (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego nadania przesyłki). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora).
 15. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 16. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email [email protected]lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 17. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnicy mogą się skontaktować poprzez email [email protected]lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 18. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:
  - w celu przeprowadzenia promocji „Kup szczoteczkę Oral-b, a otrzymasz kod rabatowy do wykorzystania w empik foto” – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy;
  - w celu obsługi i rozpatrzenia reklamacji związanych z przeprowadzeniem promocji „Kup szczoteczkę Oral-b, a otrzymasz kod  rabatowy do wykorzystania w empik foto” - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora;
  - w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
 19. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane dostawcom usług i systemów informatycznych.
 20. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania promocji oraz przez okres potrzebny do obsługi i rozpatrzenia reklamacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
 21. Uczestnikom przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jako że dane Uczestników przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – Uczestnikom przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyli administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnicy mogą przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 22. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 23. Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu uczestnictwa w promocji „Kup szczoteczkę Oral-b, a otrzymasz kod rabatowy do wykorzystania w empik foto”
 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 25. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej empik.com.

 

Załącznik 1

Pula produktów objętych promocją: