Promocje do -60%

Sprawdź

Regulamin promocji „Black Weekend z Empikfoto” („Regulamin”)

 

 1. Organizatorem promocji „Black Weekend z Empikfoto 2019" (dalej: „Promocja") jest Empik Foto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 104/122 (00-017), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
  w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000736870, NIP: 5252754103, o kapitale zakładowym w wysokości: 11 288 300 PLN, opłaconym w całości („Organizator”).

 

 1. Przedmiotem Promocji jest złożenie w Serwisie zamówienia na produkty objęte promocją. Do Promocji ma zastosowanie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczony na stronie http://www.empikfoto.pl/regulamin. Wyrażenia rozpoczynające się wielką literą, 
  a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie określone w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczonym na stronie http://www.empikfoto.pl/regulamin.

 

 1. Promocja jest skierowana do Klientów, którzy w trakcie trwania Promocji, zawrą w Serwisie umowę na Produkty Promocyjne, o których mowa w pkt 7 poniżej („Uczestnicy”).

 

 1. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.

 

 1. Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie na produkty objęte Promocją, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Promocji.

 

 1. Promocja trwa od dnia 27.11.2019 r. (od godz. 10:00) do dnia 02.12.2019 r. (do godziny 23:59).

 

 1. Przez Produkty Promocyjne rozumie się produkty dostępne na stronie empikfoto.pl oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej Empik Foto.

 

 1. W trakcie trwania Promocji Klient będzie mógł skorzystać z rabatu kwotowego przy osiągnięciu określonej wartości koszyka:

a) 10 zł rabatu przy zamówieniu za minimum 50 zł

b) 20 zł rabatu przy zamówieniu za minimum 100 zł

c) 30 zł rabatu przy zamówieniu za minimum 150 zł

d) 50 zł rabatu przy zamówieniu za minimum 200 zł

 

 1. Warunkiem skorzystania z promocji jest wpisanie odpowiedniego kodu rabatowego podczas procesu składania zamówienia. Kod należy wpisać w koszyku, w polu oznaczonym napisem „Wpisz kod rabatowy”, następnie kliknąć w przycisk „Przelicz”.

a) Aby skorzystać z rabatu 10 zł przy zamówieniu za minimum 50 zł należy wpisać w koszyku kod 10bf19

b) Aby skorzystać z rabatu 20 zł przy zamówieniu za minimum 100 zł należy wpisać w koszyku kod 20bf19

c) Aby skorzystać z rabatu 30 zł przy zamówieniu za minimum 150 zł należy wpisać w koszyku kod 30bf19

d) Aby skorzystać z rabatu 50 zł przy zamówieniu za minimum 200 zł należy wpisać w koszyku kod 50bf19

 

 

 1. Promocja nie łączy się z promocjami kodowymi na te same i inne Produkty Promocyjne w Serwisie i aplikacji mobilnej Empik Foto. Promocja nie łączy się z promocjami cennikowymi na te same i inne produkty w Serwisie i aplikacji mobilnej Empik Foto.

 

 1. Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji można składać na adres Organizatora – Empik Foto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122 z dopiskiem „Black Weekend z Empikfoto 2019" bądź na adres email: [email protected] w tytule emaila wpisując „Black Weekend z Empikfoto 2019” nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Promocji (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora).

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Promocji jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży produktów po cenie promocyjnej i rozpatrzenia składanych reklamacji. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na https://www.empikfoto.pl/polityka-prywatnosci.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

 1. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora i pod adresem [http://www.empikfoto.pl/black-weekend19].