Oferta szkolna do -50%

Sprawdź

Regulamin oferty „60 odbitek 10x15 za 1zł – z EMPIK PREMIUM” („Regulamin”)


1. Oferta „60 odbitek 10x15 za 1zł – z EMPIK PREMIUM” („Oferta”) organizowana jest przez Empik Foto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000736870, NIP: 5252754103, REGON: 380546457, o kapitale zakładowym w wysokości 11 288 300 zł, opłaconym w całości („Organizator”).

2. Do Oferty ma zastosowanie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczony na stronie http://www.empikfoto.pl/regulamin. Wyrażenia rozpoczynające się wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie określone w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczonym na stronie http://www.empikfoto.pl/regulamin.

3. Oferta jest skierowana do Klientów, którzy w trakcie trwania Oferty, zawrą w Serwisie umowę na produkty, o których mowa w pkt 7 poniżej („Uczestnicy”).

4. Oferta jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.

5. Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie na produkty objęte Ofertą, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Oferty.

6. Warunkiem skorzystania z Oferty jest założenie w Serwisie www.empik.com konta „Empik Premium”.

7. Uczestnikowi, który spełni warunek określony w pkt 3 i 6, przysługuje prawo do jednorazowego zamówienia do 60 (słownie: sześćdziesiąt) odbitek 10x15 na papierze błyszczącym premium w cenie 1 zł (słownie: jeden złotych), zwanych dalej „Odbitkami”.

8. Oferta naliczy się po dodaniu do „Koszyka” produktów objętych Ofertą, o których mowa w pkt 7 oraz wprowadzeniu w wyznaczonym miejscu kodu rabatowego widocznego na koncie Klienta w serwisie https://www.empik.com/premium.

9. Uczestnik, który założył konto w serwisie https://www.empik.com/premium może uzyskać rabat wskazany w pkt 7 jednokrotnie w ramach wymienionego konta zgodnie z pkt 11. Niezależnie od liczby posiadanych kont na empik.com, Uczestnik ma prawo skorzystać z niniejszej Oferty jeden raz.

10. Otrzymany kod zgodnie z warunkami w pkt 7 Uczestnik może wykorzystać w ciągu 60 dni kalendarzowych od założenia konta – licząc od kolejnego dnia kalendarzowego.

11. Otrzymany kod rabatowy uprawniający do zniżki jest kodem jednorazowego użytku.

12. Oferta nie łączy się z innymi promocjami na te same produkty w Serwisie. Oferta nie łączy się z promocjami na inne produkty w Serwisie.

13. Oferta obowiązuje od 24.11.2022r. do odwołania.

14. Organizator poinformuje o zakończeniu Oferty lub zmianach w obowiązywaniu Oferty z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem udostępniając zmieniony Regulamin oraz podając termin wejścia w życie zmiany Regulaminu.

15. Reklamacje dotyczące niniejszej Oferty można składać na adres Organizatora – Empikfoto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122 z dopiskiem „60 odbitek 10x15 za 1zł - EP” bądź na adres email: [email protected] w tytule emaila wpisując „60 odbitek 10x15 za 1zł - EP” nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Oferty (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora).

16. Dane osobowe Uczestników Oferty będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. w Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze. zm.), wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Oferty lub z rozpoznaniem reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników Oferty jest Organizator. Wszystkie dane osobowe Uczestników Oferty składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji. Uczestnikom Oferty udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

18. Regulamin Oferty dostępny jest w siedzibie Organizatora i pod adresem empikfoto.pl.