Oferta szkolna do -50%

Sprawdź

Regulamin promocji „Fotozeszyt 20x30 za 5zł – z EMPIK PREMIUM” („Regulamin”)

 1. Oferta promocyjna „Fotozeszyt 20x30 za 5zł” - z EMPIK PREMIUM” („Promocja”) organizowana jest przez Empik Foto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000736870, NIP: 5252754103, REGON: 380546457, o kapitale zakładowym w wysokości 11 288 300 zł, opłaconym w całości („Organizator”).
 2. Do Promocji ma zastosowanie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczony na stronie http://www.empikfoto.pl/regulamin. Wyrażenia rozpoczynające się wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie określone w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczonym na stronie http://www.empikfoto.pl/regulamin.
 3. Promocja jest skierowana do Klientów, którzy w trakcie trwania Promocji, zawrą w Serwisie umowę na produkty promocyjne, o których mowa w pkt 7 poniżej („Uczestnicy”).
 4. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.
 5. Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie na produkty objęte Promocją, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Promocji.
 6. Warunkiem skorzystania z Promocji jest założenie w Serwisie www.empik.com konta „Empik Premium”.
 7. Uczestnikowi, który spełni warunek określony w pkt 3 i 6, przysługuje prawo do jednorazowego zamówienia do 1 (słownie: jednego) fotozeszytu 20x30 cm z 14 stronami za 5zł (słownie: pięć złotych) zwanych dalej „Fotozeszytem”.
 8. Promocja naliczy się po dodaniu do „Koszyka” produktu objętego promocją, o którym mowa w pkt 7 oraz wprowadzeniu w wyznaczonym miejscu kodu rabatowego widocznego na koncie Klienta w serwisie https://www.empik.com/premium.
 9. Uczestnik, który założył konto w serwisie https://www.empik.com/premium może uzyskać rabat wskazany w pkt 7 jednokrotnie w ramach wymienionego konta zgodnie z pkt 11. Niezależnie od liczby posiadanych kont na empik.com, Uczestnik ma prawo skorzystać z niniejszej oferty jeden raz.
 10. Liczba kodów do wykorzystania w ramach Promocji jest ograniczona ilościowo. Pula kodów jest ograniczona dla pierwszego 1000 zamówień z kodami rabatowymi, które Klienci znajdą na posiadanym koncie Empik Premium.
 11. Czas trwania promocji jest ograniczony czasowo i ilościowo zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 10 i trwa od dnia 12.09.2022r. od godziny 00:01, do dnia 18.09.2022r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania puli tysiąca pierwszych zamówień.
 12. Otrzymany kod rabatowy uprawniający do zniżki jest kodem jednorazowego użytku.
 13. Promocja nie łączy się z innymi promocjami na te same produkty promocyjne w Serwisie. Promocja nie łączy się z promocjami na inne produkty w Serwisie.
 14. Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji można składać na adres Organizatora – Empikfoto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122 z dopiskiem „Fotozeszyt 20x30 za 5zł” – z EMPIK PREMIUM bądź na adres email: [email protected] w tytule emaila wpisując „Fotozeszyt 20x30 za 5zł” – z EMPIK PREMIUM” nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Promocji (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora).
 15. Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. w Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze. zm.), wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Promocji lub z rozpoznaniem reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji. Uczestnikom Promocji udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 17. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora i pod adresem empikfoto.pl.