Oferta szkolna do -50%

Sprawdź

Regulamin promocji „-30% z EMPIK PREMIUM” („Regulamin”)

 1. Oferta promocyjna „-30% z EMPIK PREMIUM” („Promocja”) organizowana jest przez Empik Foto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000736870, NIP: 5252754103, REGON: 380546457, o kapitale zakładowym w wysokości 11 288 300 zł, opłaconym w całości („Organizator”).
 2. Do Promocji ma zastosowanie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczony na stronie http://www.empikfoto.pl/regulamin. Wyrażenia rozpoczynające się wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie określone w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczonym na stronie http://www.empikfoto.pl/regulamin. 
 3. Promocja jest skierowana do Klientów Empik Premium którzy, którzy w trakcie trwania Promocji, zawrą w Serwisie www.empikfoto.pl umowę na produkty promocyjne, o których mowa w pkt 7 poniżej („Uczestnicy”). 
 4. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski. 
 5. Promocja ma ograniczenie czasowe i trwa do 31.01.2022 r. 
 6. Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie na produkty objęte Promocją, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Promocji. 
 7. Warunkiem skorzystania z Promocji jest posiadanie aktywnego konta Empik Premium w Serwisie www.empik.com. 
 8. Uczestnikowi, który spełni warunek określony w pkt 3 i 6, przysługuje prawo do złożenia zamówienia z rabatem -30%, zwanym dalej „Rabatem”. 
 9. Promocja naliczy się po dodaniu do „Koszyka” produktów objętych promocją, o których mowa 
  w pkt 7 oraz wprowadzeniu w wyznaczonym miejscu kodu rabatowego widocznego na koncie Klienta w serwisie https://www.empik.com/premium. 
 10. Klient Empik Premium może uzyskać rabat wskazany w pkt 7, 10 razy w miesiącu w ramach wymienionego konta zgodnie z pkt 11. Niezależnie od liczby posiadanych kont na empik.com, Uczestnik ma prawo skorzystać z niniejszej oferty jeden raz. 
 11. Otrzymany kod zgodnie z warunkami w pkt 7 Uczestnik może wykorzystać w ciągu 60 dni kalendarzowych od założenia konta – licząc od kolejnego dnia kalendarzowego. 
 12. Otrzymany kod rabatowy uprawniający do zniżki jest kodem jednorazowego użytku. 
 13. Promocja nie łączy się z innymi promocjami na te same produkty promocyjne w Serwisie. Promocja nie łączy się z promocjami na inne produkty w Serwisie. 
 14. Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji można składać na adres Organizatora – Empik Foto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122 z dopiskiem „-30% z Empik Premium” bądź na adres email: [email protected] w tytule emaila wpisując „-30% z Empik Premium” nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Promocji (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora). 
 15. Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. w Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze. zm.), wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Promocji lub z rozpoznaniem reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji. Uczestnikom Promocji udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 
 17. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora i pod adresem empikfoto.pl.