Oferta szkolna do -50%

Sprawdź

Regulamin promocji „-35% z EMPIK PREMIUM” („Regulamin”)

 

   1. Oferta„-35% z EMPIK PREMIUM” („Oferta”) organizowana jest przez Empik Foto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000736870, NIP: 5252754103, REGON: 380546457, o kapitale zakładowym w wysokości 11 288 300 zł, opłaconym w całości („Organizator”).
   2. Do Oferty ma zastosowanie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczony na stronie http://www.empikfoto.pl/regulamin. Wyrażenia rozpoczynające się wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie określone w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczonym na stronie http://www.empikfoto.pl/regulamin.
   3. Oferta jest skierowana do Klientów Empik Premium którzy, którzy w trakcie trwania Oferty, zawrą w Serwisie www.empikfoto.pl umowę na produkty, o których mowa w pkt 7 poniżej („Uczestnicy”).
   4. Oferta jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.
   5. Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie na produkty objęte Ofertą, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Oferty.
   6. Warunkiem skorzystania z Oferty jest posiadanie aktywnego konta Empik Premium w Serwisie www.empik.com.
   7. Uczestnikowi, który spełni warunek określony w pkt 3 i 7, przysługuje prawo do złożenia zamówienia z rabatem -35% na cały asortyment, zwanym dalej „Rabatem”.
   8. Oferta naliczy się po dodaniu do „Koszyka” dowolnych produktów oraz wprowadzeniu w wyznaczonym miejscu kodu rabatowego widocznego w koncie Klienta w serwisie https://www.empik.com/premium
   9. Klient Empik Premium może uzyskać Rabat wskazany w pkt 7, 10 razy w miesiącu w ramach wymienionego konta zgodnie z pkt 11.
   10. Otrzymany kod zgodnie z warunkami w pkt 7 Uczestnik może wykorzystać w ciągu 60 dni kalendarzowych.
   11. Otrzymany kod rabatowy uprawniający do zniżki jest kodem jednorazowego użytku.
   12. Oferta nie łączy się z innymi promocjami na te same produkty znajdujące się w Ofercie w Serwisie. Oferta nie łączy się z promocjami na inne produkty w Serwisie.
   1. Oferta obowiązuje od 24.11.2022r. do odwołania.
   2. Organizator poinformuje o zakończeniu Oferty lub zmianach w obowiązywaniu Oferty z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem udostępniając zmieniony Regulamin oraz podając termin wejścia w życie zmiany Regulaminu.
   3. Reklamacje dotyczące niniejszej Oferty można składać na adres Organizatora – Empik Foto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122 z dopiskiem „-35% z Empik Premium” bądź na adres email: [email protected] w tytule emaila wpisując „-35% z Empik Premium” nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Oferty (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora).
   4. Dane osobowe Uczestników Oferty będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. w Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze. zm.), wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Ofertą lub z rozpoznaniem reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników Oferty jest Organizator. Wszystkie dane osobowe Uczestników Oferty składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji. Uczestnikom Oferty udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
   5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
   6. Regulamin Oferty dostępny jest w siedzibie Organizatora i pod adresem empikfoto.pl.