Oferta szkolna do -50%

Sprawdź

Regulamin promocji „[Fotoksiążki w świątecznych cenach]” („Regulamin”)

Promocja „[Fotoksiążki w świątecznych cenach]" („Promocja") Empik Foto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 104/122 (00-017), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000736870, zarejestrowaną jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP5252754103, o kapitale zakładowym w wysokości: 11 288 300 PLN, opłaconym w całości („Organizator”).

 

  1. Przedmiotem Promocji jest złożenie w Serwisie zamówienia na produkty objęte promocją. Do Promocji ma zastosowanie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczony na stronie http://www.empikfoto.pl/regulamin. Wyrażenia rozpoczynające się wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie określone w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczonym na stronie http://www.empikfoto.pl/regulamin.

2. Promocja jest skierowana do Klientów, którzy w trakcie trwania Promocji, zawrą w Serwisie umowę na Produkty Promocyjne, o których mowa w pkt 7 poniżej („Uczestnicy”).

 

3. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.

 

4. Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie na produkty objęte Promocją, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Promocji.

 

5. Promocja trwa od dnia 2.11.2018 r. (od godz. 00:01) do dnia 25.11.2018 r. (do godziny 23:59).

 

6.Przez Produkty Promocyjne rozumie się fotoksiążki na papierze kredowym i fotograficznym dostępne w serwisie empikfoto.pl z wykluczeniem fotoksiążki w formacie 20x30 na papierze kredowym oraz fotoksiążki mini 19x10cm.

 

7. W trakcie trwania Promocji, Produkty Promocyjne dostępne będą w następujących, promocyjnych cenach:

 a) W okresie 2.11.2018 – 12.11.2018:

Przy zakupie minimum 2 sztuk (słownie: dwóch sztuk) fotoksiążek objętych promocją zostanie naliczone 25% rabatu od ceny regularnej.
Przy zakupie od 4 do 5 sztuk (słownie: od czterech do pięciu sztuk) fotoksiążek objętych promocją zostanie naliczone 30% rabatu od ceny regularnej.
Przy zakupie powyżej 6 sztuk (słownie: powyżej pięciu sztuk) fotoksiążek objętych promocją zostanie naliczone 35% rabatu od ceny regularnej.

b) W okresie 13.11.2018 – 25.11.2018:

Przy zakupie minimum 2 sztuk (słownie: dwóch sztuk) fotoksiążek objętych promocją zostanie naliczone 20% rabatu od ceny regularnej.
Przy zakupie od 4 do 5 sztuk (słownie: od czterech do pięciu sztuk) fotoksiążek objętych promocją zostanie naliczone 25% rabatu od ceny regularnej.
Przy zakupie powyżej 6 sztuk (słownie: powyżej sześciu sztuk) fotoksiążek objętych promocją zostanie naliczone 30% rabatu od ceny regularnej.

 

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami na te same Produkty Promocyjne w Serwisie. Promocja nie łączy się z promocjami na inne produkty w Serwisie.

9. Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji można składać na adres Organizatora – Empik Foto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122 z dopiskiem „[Fotoksiążki w świątecznych cenach]” bądź na adres email: [email protected] w tytule emaila wpisując „[Fotoksiążki w świątecznych cenach]” nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Promocji (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora).

10. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Promocji jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży produktów po cenie promocyjnej i rozpatrzenia składanych reklamacji. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na https://www.empikfoto.pl/polityka-prywatnosci

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

12. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora i pod adresem [http://www.empikfoto.pl/fotoksiazki-swieta].