Oferta szkolna do -50%

Sprawdź

       Regulamin promocji „[Fotoksiążki w świątecznych cenach 2019]” („Regulamin”)

Promocja „[Fotoksiążki w świątecznych cenach 2019]" („Promocja") Empik Foto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 104/122 (00-017), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000736870, zarejestrowaną jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP5252754103, o kapitale zakładowym w wysokości: 11 288 300,00 zł, opłaconym w całości („Organizator”).

 

 1. Przedmiotem Promocji jest złożenie w Serwisie zamówienia na produkty objęte promocją. Do Promocji ma zastosowanie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczony na stronie http://www.empikfoto.pl/regulamin. Wyrażenia rozpoczynające się wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie określone w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczonym na stronie http://www.empikfoto.pl/regulamin.

 

 1. Promocja jest skierowana do Klientów, którzy w trakcie trwania Promocji, zawrą w Serwisie umowę na Produkty Promocyjne, o których mowa w pkt 7 poniżej („Uczestnicy”).

 

 1. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.

 

 1. Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie na produkty objęte Promocją, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Promocji.

 

 1. Promocja trwa od dnia 31.10.2019 r. (od godz. 10:01) do dnia 24.11.2019 r. (do godziny 23:59).

 

 1. Przez Produkty Promocyjne rozumie się fotoksiążki na papierze kredowym i fotograficznym dostępne w serwisie empikfoto.pl z wykluczeniem fotoksiążki w formacie 20x30 na papierze kredowym oraz fotoksiążki mini.

 

 1. W trakcie trwania Promocji, Produkty Promocyjne dostępne będą w następujących, promocyjnych cenach:

 

a) W okresie 31.10.2019 – 11.11.2019:

Przy zakupie od 2 do 3 sztuk (słownie: dwóch do trzech sztuk) fotoksiążek objętych promocją zostanie naliczone 25% rabatu od ceny regularnej.

Przy zakupie od 4 do 5 sztuk (słownie: od trzech do pięciu sztuk) fotoksiążek objętych promocją zostanie naliczone 30% rabatu od ceny regularnej.

Przy zakupie powyżej 6 sztuk (słownie: powyżej sześciu sztuk) fotoksiążek objętych promocją zostanie naliczone 35% rabatu od ceny regularnej.

 

 b) W okresie 12.11.2019 – 24.11.2019:

Przy zakupie od 2 do 3 sztuk (słownie: od dwóch do trzech sztuk) fotoksiążek objętych promocją zostanie naliczone 20% rabatu od ceny regularnej.

Przy zakupie od 4 do 5 sztuk (słownie: od czterech do pięciu sztuk) fotoksiążek objętych promocją zostanie naliczone 25% rabatu od ceny regularnej.

Przy zakupie powyżej 6 sztuk (słownie: powyżej sześciu sztuk) fotoksiążek objętych promocją zostanie naliczone 30% rabatu od ceny regularnej.

 

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami na te same Produkty Promocyjne w Serwisie. Promocja nie łączy się z promocjami na inne produkty w Serwisie.

 

 1. Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji można składać na adres Organizatora – Empik Foto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122 z dopiskiem „[Fotoksiążki w świątecznych cenach 2019]” bądź na adres email: [email protected] w tytule emaila wpisując „[Fotoksiążki w świątecznych cenach 2019]” nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Promocji (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora).

 

 1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) , wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Promocji lub z rozpoznaniem reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji. Uczestnikom Promocji udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

 1. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora i pod adresem [http://www.empikfoto.pl/fotoksiazki-swieta-2019].