Oferta szkolna do -50%

Sprawdź

Regulamin promocji „[Kalendarze w świątecznych cenach]” („Regulamin”)

 1. Promocja „[FotoKalendarze w świątecznych cenach]" („Promocja") organizowana jest przez Empik Foto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 104/122 (00-017), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000736870, zarejestrowaną jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP5252754103, o kapitale zakładowym w wysokości: 11 288 300 PLN opłaconym w całości („Organizator”).

 

 1. Przedmiotem Promocji jest złożenie w Serwisie zamówienia na produkty objęte promocją. Do Promocji ma zastosowanie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczony na stronie http://www.empikfoto.pl/regulamin. Wyrażenia rozpoczynające się wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie określone w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczonym na stronie http://www.empikfoto.pl/regulamin.

 

 1. Promocja jest skierowana do Klientów, którzy w trakcie trwania Promocji, zawrą w Serwisie umowę na Produkty Promocyjne, o których mowa w pkt 7 poniżej („Uczestnicy”).

 

 1. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.

 

 1. Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie na produkty objęte Promocją, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Promocji.

 

 1. Promocja trwa od dnia 2.11.2018 r. (od godz. 00:01) do dnia 17.12.2018 r. (do godziny 23:59)

 

 1. Przez Produkty Promocyjne rozumie się kalendarze 20x30 cm oraz kalendarze 30x40 cm dostępne w serwisie empikfoto.pl.

 

8. W trakcie trwania Promocji, Produkty Promocyjne dostępne będą w następujących, promocyjnych cenach:

 a) W okresie 2.11.2018 – 12.11.2018:

 • kalendarz 20x30 cm – w cenie 15,90 zł
 • kalendarz 30x40 cm – w cenie 23,90 zł

b) W okresie 13.11.2017 – 26.11.2017:

 • kalendarz 20x30 cm – w cenie 19,90 zł
 • kalendarz 30x40 cm – w cenie 29,90 zł

c) W okresie 26.11.2018 – 17.12.2018:

 • kalendarz 20x30 cm – w cenie 23,90 zł
 • kalendarz 30x40 cm – w cenie 35,90 zł

 

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami na te same Produkty Promocyjne w Serwisie. Promocja nie łączy się z promocjami na inne produkty w Serwisie.

 

 1. Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji można składać na adres Organizatora – Empikfoto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122 z dopiskiem „[FotoKalendarze w świątecznych cenach]” bądź na adres email: [email protected] w tytule emaila wpisując „[FotoKalendarze w świątecznych cenach]” nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Promocji (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora).

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Promocji jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży produktów po cenie promocyjnej i rozpatrzenia składanych reklamacji. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności Empik Foto - https://www.empikfoto.pl/polityka-prywatnosci

 

12.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

 1. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora i pod adresem [https://www.empikfoto.pl/kalendarze-swieta].