Promocje do -30%

Sprawdź

promocja

       Regulamin promocji „Odbitki 10x15cm z pudełkiem -50%" („Regulamin”)

 1. Promocja „Odbitki 10x15cm z pudełkiem -50%" („Promocja") organizowana jest przez Empik Foto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000736870, NIP: 5252754103, REGON: 380546457, o kapitale zakładowym w wysokości 11 288 300 zł, opłaconym w całości („Organizator”).

 

 1. Przedmiotem Promocji jest złożenie w Serwisie zamówienia na produkty objęte Promocją. Do Promocji ma zastosowanie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczony na stronie http://www.empikfoto.pl/regulamin. Wyrażenia rozpoczynające się wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie określone w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczonym na stronie http://www.empikfoto.pl/regulamin.

 

 1. Promocja jest skierowana do Klientów, którzy w trakcie trwania Promocji, zawrą w Serwisie umowę na produkty promocyjne, o których mowa w pkt 7 poniżej („Uczestnicy”).

 

 1. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.

 

 1. Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie na produkty objęte Promocją, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Promocji.

 

 1. Promocja trwa od dnia 31.05.2019 r. (od godz. 00:01) do 23.06.2019 r. (do godziny 23:59).

 

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest złożenie w Serwisie, w trakcie trwania Promocji, zamówienia na dowolne odbitki w formacie 10x15cm w ilości co najmniej 200 sztuk (słownie: dwieście sztuk).

 

 1. Uczestnikowi, który spełni warunek określony w pkt 7, przysługuje do otrzymania rabat na jedno (1) personalizowane pudełko na zdjęcia (dalej: „Pudełko”) dostosowane do przechowywania odbitek w formacie 10x15cm, z rabatem 50% podczas składania zamówienia na produkt objęty Promocją.

 

 1. Promocja naliczy się automatycznie po dodaniu Pudełka do koszyka obejmującego zamówienie na produkt promocyjny, o którym mowa w pkt 7.

 

 1. Uczestnik może uzyskać rabat na Pudełko jednorazowo przy zawarciu każdej umowy, o której mowa w pkt 3 Regulaminu, w trakcie trwania Promocji.

 

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami na te same produkty promocyjne w Serwisie. Promocja nie łączy się z promocjami na inne produkty w Serwisie.

 

 1. Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji można składać na adres Organizatora - Empik S.A. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 116/122 z dopiskiem „Odbitki 10x15cm z pudełkiem -50%" bądź na adres email: [email protected] w tytule emaila wpisując „Odbitki 10x15cm z pudełkiem -50%" nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Promocji (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora).

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnicy mogą się skontaktować poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:
 5. w celu przeprowadzenia promocji „Odbitki 10x15cm z pudełkiem -50%" – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy;
 6. w celu obsługi i rozpatrzenia reklamacji związanych z przeprowadzeniem promocji „Odbitki 10x15cm z pudełkiem -50%";
 7. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
 8. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych.
 9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania promocji oraz przez okres potrzebny do obsługi i rozpatrzenia reklamacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
 10. Uczestnikom przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jako że dane Uczestników przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – Uczestnikom przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyli administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnicy mogą przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 11. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 12. Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu uczestnictwa w promocji „Odbitki 10x15cm z pudełkiem -50%"

 

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

 1. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora i pod adresem https://www.empikfoto.pl/regulamin-promocji-pudelko-czerwiec-2019