Promocje do -30%

Sprawdź

Regulamin promocji „Obraz 30x20cm 50% taniej" („Regulamin”)

 

 1. Promocja „Obraz 30x20cm 50% taniej" („Promocja") organizowana jest przez Empik S.A. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 116/122, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 636785, NIP: 5260207427, REGON 011518197, o kapitale zakładowym w wysokości 275 388 578,00 zł, opłaconym w całości („Organizator”).

 

 1. Przedmiotem Promocji jest zamówienie produktu promocyjnego w Serwisie. Do Promocji ma zastosowanie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczony na stronie https://www.empikfoto.pl/regulamin. Wyrażenia rozpoczynające się wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie określone w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczonym na stronie https://www.empikfoto.pl/regulamin.

 

 1. Promocja jest skierowana do Klientów, którzy w trakcie trwania Promocji, zawrą w Serwisie umowę na produkty promocyjne, o których mowa w pkt 7 poniżej („Uczestnicy”).

 

 1. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.

 

 1. Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie na produkty objęte Promocją, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Promocji.

 

 1. Promocja trwa od dnia 01.09.

 

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest złożenie w Serwisie, w trakcie trwania Promocji, zamówienia na co najmniej 100 sztuk dowolnych odbitek.

 

 1. Uczestnikowi, który spełni warunek określony w pkt 7, przysługuje do otrzymania rabat 50% na jeden (1) obraz 30x20cm o grubości 2cm (dalej: „Obraz”) podczas składania zamówienia na produkt objęty promocją.

 

 1. Promocja naliczy się automatycznie po dodaniu Obrazu do koszyka obejmującego zamówienie na produkt promocyjny, o którym mowa w pkt 7.

 

 1. Uczestnik może uzyskać rabat na Obraz jednorazowo przy zawarciu każdej umowy, o której mowa w pkt 3 Regulaminu, w trakcie trwania Promocji.

 

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami na te same produkty promocyjne w Serwisie. Promocja nie łączy się z promocjami na inne produkty w Serwisie.

 

 1. Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji można składać na adres Organizatora - Empik S.A. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 116/122 z dopiskiem Obraz 30x20 cm 50% taniej” bądź na adres email: [email protected] w tytule emaila wpisując „Obraz 30x20 cm 50% taniej". Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora.

 

 1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. w Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze. zm.), wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Promocji lub z rozpoznaniem reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji. Uczestnikom Promocji udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

 1. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora i pod adresem www.empikfoto.pl/regulamin_promocji_obraz